Menjador

Servei de menjador

La cuina i el servei de menjador els gestiona directament l’AFA a través de DACOR

DACOR és una empresa que s’encarrega de la confecció de menús a través d’una nutricionista; de la compra de la matèria primera i dels estris; de la supervisió i el manteniment de les instal·lacions; de la contractació del personal de cuina i de menjador (monitors/es, educadors/es), així com de la coordinació del servei.

L’AFA prioritza que el servei de menjador sigui el més semblant a casa i per això es confeccionen menús senzills i equilibrats.

Les monitores i monitors tenen cura que l’alumnat adquireixi els hàbits higiènics i alimentaris propis de l’edat. També s’encarreguen de realitzar les activitats dirigides que es fan al migdia.

Aquest servei es pot utilitzar de forma habitual en modalitat de fix (cal estar formalment inscrit) o de forma esporàdica, sempre i quan s’avisi a la coordinadora de menjador i a la tutora o tutor.

Documentació important curs 2023-24:

Menús del mes:

Inscripcions

Les famílies que no siguin sòcies de l’AFA podran fer ús del menjador al mateix preu. Des de l’AFA apostem i creiem en l’espai de migdia com a horari complementari de l’horari lectiu.

Menús i dietes

El menú s’envia mensualment a totes les famílies i també es penja a la porta principal de l’escola.

Estan elaborats per una nutricionista i la comissió de menjador de l’AFA els revisa. També s’hi incorpora una proposta de sopars per ajudar a planificar els menús familiars i mantenir una dieta sana i equilibrada.

En cas que es produeixin canvis en el menú s’informarà a les famílies.

Així mateix, es faran dietes especials per a aquells infants que pateixin alguna intolerància o al·lèrgia alimentària.

Important!

En aquest cas, caldrà que la família ho comuniqui per escrit i adjunti, obligatòriament, un informe mèdic que així ho certifiqui.

Comunicats

Les famílies de l’alumnat d’EI3 rebran un comunicat de menjador diari mitjançant l’agenda del menjador.

Material de menjador necessari

Els infants d’EI3 que es quedin a dinar han de portar:

Els infants d’EI4 i EI5 que es quedin a dinar han de portar:

La bata i la bossa han de portar el nom i el cognom en un lloc visible.

Aquestes bosses s’han de deixar dilluns juntament amb la motxilla.

Aquest curs, de forma voluntària, els infants de 1r a poden portar:

Medicaments

És convenient intentar fer coincidir les preses de medicaments fora de l’horari escolar.

Si inevitablement l’alumne ha de fer una presa al migdia, cal que porteu el medicament a la motxilla i que informeu al professorat i a la coordinació del menjador o bé (si l’infant fa ús del servei d’acollida) al monitoratge del servei d’acollida matinal.

El medicament ha de portar inscrit el nom i el curs de l’infant, l’autorització de la família i la prescripció facultativa

Important!

No es dispensarà cap medicament si no es compleixen tots els requisits anteriors.

Gestió econòmica del servei de menjador

L’horari del servei de menjador, en horari normal del centre, serà de les 12:30 h a les 15 h. En horari intensiu del centre serà de les 13 h a les 15:30 h.

El preu del servei de menjador fix serà de 6,54 € per dia. Es considera fix aquell infant que es queda sempre el mateix dia de la setmana, com a mínim 1 dia per setmana.

El cobrament dels usuaris fixos es farà a mes vençut: a principi de cada mes, del 10 al 20, per domiciliació bancària. En cas de retorn del rebut, s’hi aplicarà un recàrrec de 5€, en concepte de despeses bancàries. El rebut retornat caldrà fer-lo efectiu abans d’iniciar el següent mes a la coordinadora del menjador.

El preu del servei de menjador esporàdic serà de 7,19€ per dia.

Reemborsaments per baixes/absències del menjador

Els canvis en la rutina d’assistència, així com els canvis de domiciliació bancària i les baixes s’hauran de comunicar, per escrit, a la coordinadora del menjador abans del dia 1 de cada mes, per tal de poder actualitzar la informació abans de passar els rebuts corresponents. En cas de no fer-ho abans d’aquesta data, les regulacions es faran el mes següent.

Els infants fixos que, per qualsevol motiu, no puguin assistir al menjador hauran d’avisar a la coordinadora del menjador abans de les 9:30 h del mateix dia. Se’ls retornarà la totalitat de l’import del menú i monitoratge: 6,54 €. En cas de no avisar, no es farà cap devolució.

En cas d’inclemències meteorològiques o de vaga es retornarà l’import de 3,15 €.